فیلتر: فیلتر P.P فیلتر نخی – فیلتر Bog

مواد شیمیایی : اسید شستشوی ممبران – قلیاء(سود) و آنتی اسکالانت

تصفیه آب خانگی
تصفیه آب صنعتی
سیستم های رزینی
پیش تصفیه های FRP
ضد عفونی آب
مواد شیمیایی

اسمز معکوس
آنتی اسکالانت
سختی گیر
آب شیرین کن
دستگاه های تصفیه آب صنعتی خانگی