مواد زائد آب و ناسالم در آب مصرفی
مقاله

مواد زائد آب و ناسالم در آب مصرفی

مواد زائد آب و ناسالم در آب مصرفی
استفاده از رزین های تبادل یکم جهت کم کردن سختی موجود در آب
کاهش سختی آب توسط تبادل یون های منیزیم کلسیم محلول در آب انجام میشود در این واکنش شیمیایی یون های نا محلول جذب رزین ها می گردند